SOLD    

 5007 Smokey Mountain, Austin, Texas 78727